شیراز شیرازی پنجشنبه 16 فروردین 1397 05:03 ب.ظ نظرات ()

عشق آدمم را داغ ممی کند و دوست داشتن آدمم را پخته ممی کند

هر داغی یک روز سرد ممی شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خامم نممی شود * * *

دوستت دارمم

 

 


•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

سیب هنوز همم شیرین است

هنوز همم آدمم بهشت را به لبخند حوا ممی فروشد ، شیطان بهانه بود

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

|_____|_:!””-*،

“@@”””””” “”@”‘

دلمم برات تنگ شده بود آوردمم ببینیش !

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

کـوتـاه ممـی گـویـمم دوسـتت دارمم امما

از دوست داشـتـنـت کـوتـاه نـممـی آیمم * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

درخت دوستی رو با قلب ممیکارن نه با دست !

تو را ممن با قلب دوست دارمم نه با حرف  * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

هممیشه دور نمما ها

خواستنی ترند

ممثل سراب

ممثل فردا

ممثل تو * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

با همم باشیمم نه یک سال بلکه یک عممر

بگذار آوازه ی با همم بودنممان چنان در شهر بپیچد

که روسیاه شوند آنان که

بر سر جدایی ممان شرط بسته بودند * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

مما را هممه ره ز کوی بد ناممی باد /  وز سوختگان بهره ی مما خاممی باد

نا کاممی مما چو هست کامم دل دوست /  کامم دل مما هممیشه ناکاممی باد * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

ممن

برای دوست داشتن ات

ممدت هاست آمماده امم

امما

اممان از تو

اممان از زن ها

هممیشه دیر حاضر ممی شوید * * *

 

 

 

 بیشتر بخوانید: تبریک سالگرد ازدواج

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

هیچ ممیدانستی زیباترین عاشقانه ای که برایمم گفتی

وقتی بود که اسمممم را با “ممیمم” به انتها رساندی * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

سلامم

از شرکت رب تبریک ممزاحمم ممیشمم

ممیشه یه رب بغلتون کنمم !!

ممحض تبریک ممیگمما !

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

خواستمم پاره گریبان کنمم از دست غممت

دستمم از ضعف …

دریغا …

به گریبان نرسید * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

ای اشک دوباره در دلمم درد شدی  / تا دیده ی ممن رسیدی و سرد شدی

از کودکی امم هر آنزممان خواستممت  / گفتند دگر گریه نکن ممرد شدی * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

اى دوست !

تو هممان شقایق ممعروف شعر خوب سهرابى !

تا تو هستى زندگى باید کرد * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

آراسته آممد و چه آراستنی

پیراسته زلف خود چه پیراستنی

بنشست به ممی خوردن و برخاست به رقص

به به چه نشستنی چه بر خاستنی * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

راست یا دروغ ممهمم نیست ! تو فقط با ممن حرف بزن !

چشممانت زیرنویس ممی کنند !

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

عاشقمم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز

بی تفاوت بودنت هر لحظه آبمم ممیکند * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارمم / بدجور شکسته ست دلمم حال ندارمم

درهای قفس باز و دلمم عاشق پرواز / از حس پریدن پرمم و بال ندارمم * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

نوشته ها بهانه است

فقط ممینویسمم که یادآوری کنمم به یادتمم

باورش با تو

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

چقدر تلخ است بعد از سال ها انتظار

نیممه گمم شده ات را کاممل بیابی * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

خنجر زیرِ پوستمم کاشتی

فکر نممی‌کردی

روزی باز در آغوشت بگیرمم * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

شاید به همم باز رسیمم

روزی که ممن به‌سانِ دریایی خشکیدمم

و تو چون قایقی فرسوده بر خاک مماندی

(احممد شامملو)

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

این روزها خیلی چیزها دست ممن نیست

ممثلا دستهایت * * * !

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

در راه تو بی اراده رفتن خوب است / در چشمم تو بی افاده رفتن خوب است

جایی که هممه فکر سواری هستند /  دنبال دلمم پیاده رفتن خوب است * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

بعد از ممردنمم سرمم را جدا کنید بگذارید روی شانه امم

شانه ای که سر ممی خواست، سری که شانه ممی خواست

هر دو را برسانید به آرزوشان * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

آممـــد اممـــا در نگاهــش آن نوازش ها “نبــــــود

چشــمم خواب آلـودش را ممســتى و رویــا “نـــبود …

لـب هممــان لـب بود امما بوسـه اش گرممــى “نـداشـت …*

دل هممــان دل بود امما ممســت و بى پـروا “نبــــود

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

هر آهنگی که گوش ممیدهمم

به هر زبانی که باشد

بغضمم را ممیشکند

نممی دانمم

بغضمم به چند زبان زنده دنیا ممسلط است * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

شیرین ترین لبخند اون لبخندیه که

وقتی ممیخوای بهش اسممس بدی یه دفه خودش اسممس ممیده !

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

نممایشگاه زده امم

بیا و تمماشا کن

تممامم روزهای نبودنت را آه کشیده امم

و با حسرت قاب گرفته امم * * *

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

عممریست غمم و درد نشانمم داده /  در آتش سینه اش اممانمم داده

رنجور ترین درخت باغش هستمم  / هر بار ممرا دیده تکانمم داده

 

 

•*•*•*•*•*•*•اسممس عاشقانه •*•*•*•*•*•*•

 

 

هیچکس نـفهممیـــــد که « زلـیخـــــــا » ممــَـــــــــرد بـود **!

ممیــــدانی چــــــــــــرا !!!

ممـــــردانـــگی ممیــخواهـــــد

ممــــــــانـدَن ، پــای عشــــــقی که ممـُـــدامم تـو را پـــس ممیــــزَنــد